Bảng Phân Cấp Thành Viên

Xếp hạng Số tiền nạp Robux nhận / 10k
VIP1 500,000 đ 36
VIP2 1,000,000 đ 36
VIP3 3,000,000 đ 36
VIP4 5,000,000 đ 36
VIP5 10,000,000 đ 36
VIP6 20,000,000 đ 36
VIP7 35,000,000 đ 36
VIP8 50,000,000 đ 36
VIP9 100,000,000 đ 36
VIP10 150,000,000 đ 36